LOGO

Conclusions


Conclusions.

Necessitat de donar suport per part d’entitats privades i Administració als projectes de cria en captivitat i a la reintroducció mitjançant tècniques de hacking del falcó pelegrí al medi urbà, cercant un doble objectiu:

-La incorporació d’un nou element a l’ecosistema urbà, incrementant així la riquesa faunística de la ciutat.

-Millora en la gestió dels espais urbans. La presència d’aquest depredador ornitòfag pot ajudar a regular, a nivell local, les poblacions d’aus urbanes titllades com a flagells mitjançant l’eliminació directe d’exemplars o el simple efecte dissuasori que ocasiona la seva presència.

foto7.jpgcetrerocom3.jpg

Afavorir la falconeria com a tècnica per foragitar o capturar les aus urbanes considerades com a plagues. Al tractar-se de falcons ensinistrats i per tan controlats per l’home, permet aplicar aquestes tècniques dissuasòries a plagues específiques i a àmbits urbans i periurbans molt concrets.

cetrerocom4.jpg